Desať rokov Bytového podniku

Desať rokov Bytového podniku

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Cieľom spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o. je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania obyvateľov mesta. Zároveň sa snaží chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky úsporné opatrenia.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Cieľom spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o. je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania obyvateľov mesta. Zároveň sa snaží chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky úsporné opatrenia.

História

Domová správa (ďalej DS) vznikla 1. januára 1963 odčlenením bytového fondu od štátnych podnikov vo Svite. Bola vytvorená odčlenením pracovníkov od bytového hospodárstva v Chemosvite a mala slúžiť na správu, údržbu a vykurovanie zverených bytov. Dispozičné práva však ostali všetkým podnikom, ktoré byty delimitovali do DS. Patrili tu aj kotolne a výmenníkové stanice. Obhospodarovala približne 1250 bytov, 2 výmenníkové stanice a 4 kotolne.

Dňa 1.1.1976 bol vytvorený Okresný podnik bytového hospodárstva (ďalej OPBH) so sídlom v Poprade, kde boli pričlenené všetky DS v okrese Poprad. Vo Svite bola vytvorená prevádzka. Zaoberala sa správou a údržbou štátnych bytov v meste Svit, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso, Batizovce, Liptovská Teplička, Štrba a Spišská Teplica. Výrobu a dodávku tepla zabezpečovala prevádzka tepelného hospodárstva so sídlom v Poprade.

OPBH sa zrušil 1.1.1992 a  bytový fond sa dostal späť do správy obcí. Vznikol Mestský podnik bytového hospodárstva a služieb (ďalej MSPBHaS). Celá činnosť správy, údržby bytov, ako aj výroby a dodávky tepla prešla na túto organizáciu. Odpredajom bytov do osobného vlastníctva sa zmenil spôsob vykonávania správy bytov a spoločných priestorov, ako zo strany správcu, tak aj zo strany samotných vlastníkov bytov. V jednotlivých bytových domoch sa začali vytvárať fondy opráv na financovanie údržby spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Najzložitejšia situácia bola vo výrobe a dodávke tepla. Zabezpečovala sa prostredníctvom šiestich veľkých výmenníkových staníc, kde vykurovacím médiom bola vodná para, jednej výmenníkovej stanice na horúcu vodu a jednej plynovej kotolne. Podnikové byty si zabezpečovali správu, údržbu aj vykurovanie vlastnými kapacitami. Primárne rozvody vlastnil Chemosvit a sekundárne mesto Svit. Všetky boli v havarijnom stave.

V roku 2001 sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu výroby a dodávky tepla . Finančné úverové prostriedky boli použité na výrobu a montáž domových odovzdávacích staníc (ďalej DOS) do jednotlivých objektov. V apríli 2002 sa začalo s výmenou rozvodov a samotnou montážou. Rekonštrukcia systému vykurovania, t. j. zmena primárneho média z pary na horúcu vodu sa uskutočnila v spolupráci s firmou Energochem. Išlo o jednu z najväčších investícií samotného mesta. Ich vybudovaním sa podstatne zhospodárnila prevádzka dodávky tepla a teplej vody, vlastníci bytov si mohli určovať časové podmienky dodávky, čím sa zabezpečil väčší komfort pre odberateľov. V ďalších rokoch bol dobudovaný riadiaci systém, vyregulované rozvody tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch, montáž regulačnej techniky a vybudovaný dispečing na riadenie DOS.

Súčasný profil spoločnosti

V súčasnosti má Bytový podnik Svit, s.r.o. v správe 65 bytových domov, t. j. 1 365 bytov. Okrem nich spravuje 13 nebytových priestorov mesta Svit. Na základe zmlúv o výkone správy alebo mandátnych zmlúv vykonáva pre bytové domy a nebytové priestory ekonomické a právne činnosti, údržbárske a revízne činnosti, dodávku tepla a zabezpečenie ostatných druhov energií.

Pre každý bytový dom vedie Bytový podnik transparentne evidenciu príjmov a výdavkov. Zabezpečuje všetky úhrady súvisiace s prevádzkou bytového domu, vykonáva spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb, vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru a spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí domu.

Právne činnosti správy bytového domu má na starosti externý právnik. Je garantom pre vypracované zmluvy a poskytuje poradenstvo.

Zamestnanci údržby pravidelne kontrolujú technický stav spravovaných bytových a nebytových domov fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.

Bytový podnik Svit kontroluje činnosť dodávateľov a dohliada na odstránenie závad. Zabezpečuje preventívnu údržbu domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárií, výmenu a odčítavanie bytových meračov spotreby vody, požiarnu ochranu, dezinsekcie a deratizácie bytov, spoločných častí a spoločných zariadení podľa požiadaviek vlastníkov. Spracúva tiež harmonogram potrebných opráv a údržby, vykonáva údržbu a opravy menšieho rozsahu vlastnými kapacitami, technický dozor, opravy väčšieho rozsahu a zateplenia budov dodávateľským spôsobom.

Ďalšou úlohou spoločnosti je zabezpečovanie revízií vyhradených technických zariadení, opravy a údržba výťahov, odborné prehliadky a odborné skúšky, preverenie dodávky tovarov služieb a opráv, prípadne ich reklamačné konanie, ďalej dodávka tepla pre vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla na mieru odberateľa podľa individuálnych potrieb.

Všetky vyššie uvedené činnosti vrátane prevádzky Rehabilitačného strediska Plaváreň Svit vykonáva v súčasnosti kolektív 25 ľudí v riadnom pracovnom pomere a podľa potreby na základe dohody o pracovnej činnosti pod vedením riaditeľky, ktorá je zároveň konateľkou spoločnosti. V zmysle platnej organizačnej štruktúry funguje spoločnosť rozdelená na úseky.

Pre dosahovanie kvalitných služieb je dôležitá spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov, s ktorými má spoločnosť v zmysle platných predpisov uzavreté dohody o pracovnej činnosti.

Spoločnosť Bytový podnik Svit, s.r.o. cíti zodpovednosť voči vlastníkom a obchodným partnerom, preto sa neustále snaží zlepšovať.

Text: Bytový podnik Svit, s.r.o.

Autor: Správca Webu