Denný stacionár na Štúrovej ulici má voľné miesto pre klienta

Denný stacionár_ilustračné foto

Zariadenie opatrovateľskej služby – stacionár pre dospelých s denným pobytom má voľné miesto.

Denný stacionár_ilustračné fotoMesto Svit disponuje voľným miestom pre záujemcu o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby – stacionári pre dospelých s denným pobytom, na ulici Štúrovej 46.

  • V ZOS s denným pobytom sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona o sociálnych službách.
  • Je to ambulantná forma sociálnej služby – sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, po uplynutí ktorého možno prijímateľovi sociálnej služby v ZOS s denným pobytom  predĺžiť zmluvu aj na ďalšie obdobie, ak odkázanosť na sociálnu službu trvá.
  • Sociálna služba sa v ZOS-stacionári s denným pobytom poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod do 15.00 hod.
  • V ZOS s denným pobytom sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant) a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, v prípade záujmu aj odvoz klienta z domácnosti a dovoz klienta do domácnosti.
  • Sociálna služba v ZOS s denným pobytom sa poskytuje na základe posúdenia odkázanosti na sociálnej služby a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
  • Služba je spoplatnená v súlade so VZN Mesta Svit č. 6/2018 
  • Cieľom stacionára pre dospelých s denným pobytom je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám osôb odkázaných na pomoc inej osoby so zohľadnením ich prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie z dôvodu ich veku a odkázanosti.
  • Ak potrebujete pomoc a dohľad inej osoby pri vykonávaní bežných denných činností a pociťujete potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, kontaktujte Mestský úrad vo Svite, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, Hviezdoslavova 268/32, kanceláriu č. 21, 22 (tel.č. 7875129, 7875122), kde Vám poskytnú bližšie informácie o vybavení tejto služby.
Autor: red.