14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Pozvánka na

14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit,

ktoré sa uskutoční
dňa 20. júna /štvrtok/ o 1530 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite


PROGRAM:
1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.    Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.    Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2024 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
6.    Zmena člena školskej rady MŠ Mierová Svit
7.    Predaj pozemku parc. č. 451/413, k.ú. Svit
8.    Prenájom majetku Mesta Svit za zvýhodnené nájomné v zmysle Článku VI, § 14, bod 14, písm. h) platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
9.    Majetkovoprávne usporiadanie užívaných pozemkov
10.    Zverenie majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
11.    Zverenie majetku do správy Technickým službám Mesta Svit – stavba súp. č. 1037, ul. Hlavná Svit
12.    Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 205/8 k.ú. Svit
13.    Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 451/137, k.ú. Svit
14.    Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 187, k.ú. Svit
15.    Návrh na zmenu uznesenia č. 41/2024 zo dňa 25.04.2024
16.    Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Svit k návrhu Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2023
17.    Návrh Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2023
18.    BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2023
19.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2024
20.    Interpelácie poslancov
21.    Diskusia
22.    Záver


 Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
 primátorka mesta