12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb Mesta Svit

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Pozvánka
na 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit,

ktoré sa uskutoční dňa 29. februára /štvrtok/ o 15:30 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite


Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu, nastúpenie náhradníka
 4. Schválenie programu rokovania MsZ
 5. Petícia za opravu mestského pozemku
 6. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
 7. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 8. Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2023 – 31.12.2023
 9. Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit - informácia
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2024 o režime užívania Námestia Jána Antonína Baťu v meste Svit
 11. Dodatok č. 2/2024 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit
 12. Žiadosť o doplnenie Zriaďovacej listiny Technických služieb Mesta Svit
 13. Uznesenie MsZ mesta Svit č. 84/2023 zo dňa 28.09.2023 – protest prokurátora
 14. Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2024-2031
 15. Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
 16. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a športových funkcionárov mesta Svit
 17. Voľba člena redakčnej rady – zástupcu občanov
 18. Prenájom majetku Mesta Svit za zvýhodnené nájomné v zmysle Článku VI., § 14, bod 13, písm. d) a bod 14 písm. h)  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit
 19. Prenájom majetku Mesta Svit v zmysle v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 20. Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku pri rodinnom dome
 21. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou cyklistického chodníka
 22. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2024
 23. Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančné príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
 24. Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2024
 25. Interpelácie poslancov
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta