10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb Mesta Svit

10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra /štvrtok/ o 15:30 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Svite

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
6. Konsolidovaná výročná správa Mesta Svit za rok 2022
7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
8. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate L. Mikuláš – Poprad – Tatry“ 1. etapa
9. Ukončenie nájomného vzťahu dohodou
10. Návrh na aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver


Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta