10. mimoplánované MsZ sa nekonalo

Erb mesta Svit

Primátorka mesta D. Vojsovičová zvolala na 13.11.2023 10. mimoplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Erb mesta SvitRokovať sa malo o jednom bode programu - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023 k projektom: Vodozádžných opatrení, rekonštrukcie Materskej školy Mierová, fotovoltiky na ZŠ Komenského a plynofikácie Kultúrneho domu vo Svite.

Pred otvorením zasadnutia o ospravedlnenie požiadalo 6 z 12 poslancov, na zastupiteľstve boli prítomní 4 poslanci. Ani po zákonom predpísanom čase 60 minútovej prestávky mestské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné a bolo ukončené. Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 23. novembra 2023 o 15:30 hod. 

Link na záznam https://www.youtube.com/watch?v=TV32sGHir2s 

Autor: red.