1. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SVIT

1. RIADNE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA SVIT 1

V stredu 14. decembra 2022 sa o 15.30 hod. konalo na MsÚ vo Svite 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo uznášania schopné. Bolo prítomných 11 poslancov, 1 poslanec bol ospravedlnený.

 

 • Po otvorení MsZ boli určení zapisovatelia a overovatelia zápisnice a poslanci schválili Návrhovú komisiu v zložení Jana Bobulová, Milan Jambor.
 • Poslanec Milan Jambor dal poslanecký návrh na presunie bodov č. 20., č.21, a č. 22 predloženého programu za bod č. 4 s prečíslovaním ostatných bodov programu. Zároveň poslanci nepredložili žiadny návrh na vypustenie bodov programu, ani doplnenie bodov programov.
 • V ďalšom bode bolo predložené plnenie uznesení, hlavná kontrolórka mesta Svit predniesla správu o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2023, čo MsZ schválilo.
 •  Na základe návrhov predsedov komisií pri MsZ Svit schválilo zastupiteľstvo nomináciu členov. Schválených bolo 6 komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

členovia komisie – poslanci - Lenka Sako, Miroslav Hollý, Eva Kačmarčíková

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku:

tajomníčka komisie – Petronela Bocková (zamestnanec MsÚ)

členovia komisie – neposlanci - Juraj Peťko, Vladimír Verbovský, Alena Valeková, Jozef Kalakaj, Jarmila Soliarová, Richard Kaprál

členovia komisie – poslanci - Ivana Švagrovská

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:

tajomníčka komisie - Ingrid Korenková (zamestnanec MsÚ)

členovia komisie – neposlanci - Miroslav Škvarek, Milan Berkeš, Ladislav Jašš, Peter Kudláč, Boris Vavrasek, Dana Meriačová, Michaela Jamborová

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna:

tajomníčka komisie - Gabriela Očvárová (zamestnanec MsÚ)

členovia komisie – poslanci - Janka Bobulová, Martin Míčka, Milan Jambor, Ján Drobný

členovia komisie – neposlanci - Boris Vavrasek, Peter Kudláč, Viera Piekielnická, Jana Buchová

Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:

tajomníčka komisie - Mária Kubalová (zamestnanec MsÚ)

členovia komisie – neposlanci - Ján Veselovský, Andrea Kromková, Michaela Jamborová, Miroslav Škvarek, Miroslav Hollý, Juraj Peťko, Michaela Vojtková

Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti:

tajomníčka komisie - Ľuboslava Kukurová (zamestnanec MsÚ)

členovia komisie – poslanci - Ivan Zima, Janka Bobulová, Miroslav Hollý

členovia komisie – neposlanci Mária Smatanová, Ľuba Jančíková

 • Poslanci MsZ Svit v ďalšom bode programu schválili zmenu členov Dozornej rady Bytového podniku  Svit s.r.o. Poslanci odvolali členov Dozornej rady Bytového podniku Svit s.r.o. Jána Drobného a Rudolfa Abraháma a zvolili za členov dozornej rady Mariannu Šramkovú, Milana Jambora, Danu Meriačovú a Miroslava Hollého.
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu členov školských rád v meste. Poslanci odvolali zástupcov zriaďovateľa v radách škôl – Evu Kačmarčíkovú, Ivanu Švagrovskú, Ivana Zimu, Vladimíra Zentka, Eduarda Cetla, Máriu Smatanovú a Jána Drobného a MsZ delegovalo nových zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zložení – Ladislav Kalász, Martin Míčka, Denisa Martinková, Miroslav Hollý, Ivana Švagrovská, Milan Jambor
 • Poslanec Martin Míčka dal poslanecký návrh stiahnuť bod č. 10 – Návrh rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025 z predloženého programu rokovania. Mestské zastupiteľstvo neschválilo návrh Rozpočtu mesta Svit na rok 2023-2025.
 • Poslanci zrušili VZN č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit – protest prokurátora.
 • Poslanci MsZ sa uzniesli na VZN č. 1/2023 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit. 
 • Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
 • Poslanci MsZ sa uznieslo na Dodatku č. 7/2022k VZN Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
 • MsZ v ďalšom bode zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Svit k návrhu Rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025
 • Poslanci MsZ schválili Návrh na zmenu rozpočtuMesta Svit na rok 2022
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo Určenie termínov zasadnutí MsZ a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2023
 • Poslanci schválili Návrh na zmenu uznesení MsZ mesta Svit
 • V ďalšom bode schváli poslanci MsZ  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska pre OZ Familiaris, Športový klub HORAL-ALTO Slovakia, OZ Rozpuk, Mládežnícky hokejový klub, MHbK Lords Ball a HLAS – Kultúrny klub
 • MsZ schválilo Prenájom nebytového priestoru v budove Plavárne súpisné číslo 307 pre OZ GPO
 • Poslanci schválili Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite pre FS Jánošík, FS SENIOR Jánošík Svit, Detský Famózny svet a Dychovú hudbu SVIŤANKA
 • MsZ schválilo Prenájom nebytových priestorov v budove súp. Č. 275 vo Svite pre ĽH Bystrianka
 • V ďalšom bode schváli poslanci MsZ  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou pre Úniu žien Slovenska, Základnú organizáciu Svit Pod Skalkou a pre OZ Zábavný súbor SVITTASENIOR
 • MsZ schválilo Prenájom nebytových priestorov v ISKRA ARÉNE SVIT súp. Č. 267 pre Basketbalový klub mládeže, ISKRA SVIT, s.r.o. a pre KARASAO, s.r.o.
 • V poslednom bode sa poslanci venovali interpeláciám a diskusii
 • Primátorka mesta Svit Dáša Vojsovičová poďakovala poslancom za rokovanie
 • 2. zasadnutie MsZ sa uskutoční 23. februára 2023 o 15.30 hod.
 • Celý záznam rokovania si môžete pozrieť dnes večer online na našom youtube kanáli mesta Svit