Obsah

MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Svit

Podriadené organizačnej zložke