Obsah

Späť

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku, Mesta Svit v nehnuteľnosti súp.č. 221 na ulici Komenského vo Svite

 

Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa pdf dokument (84.3 kB)

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: D. Virostko

Späť