Obsah

Späť

Výrub drevín: číslo konania: 2022/13974, dátum začatia konania: 14.09.2022

číslo konania: 2022/13974, dátum začatia konania: 14.09.2022

Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, podľa § 69 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub na dreviny.

 

Predmet konania:

Vydanie súhlasu na výrub 6 ks dreviny tuje západnej a 2 ks jablone  na ul Hlavnej 491/11, pozemku parc. č. KN-C 617/4 v katastrálnom území Svit podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:

Písomne na adresu: MsÚ Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na e-mailovú adresu: jana.budzakova@svit.sk v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 26. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Radoslav Grus

Späť