Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1069/2022/04-To

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie chyba v písaní

V e r e j n á   v y h l á š k a

 

 

Mesto  Svit ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  o p r a v u j e  podľa  ustanovenia  § 47 ods. 6  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) chybu v písomnom vyhotovení stavebného povolenia vydaného Mesto Svit pod č. 1069/2022/03-To zo dňa 07.07.2022„Zateplenie bytového domu + rekonštrukcia strechy“ pre stavebníkov :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici P. Jilemníckeho s. č. 305/25, 26,27,28 059 21 Svit,  v zastúpení   správcu  Bytový podnik Svit s.r.o.,  so  sídlom Štúrova 275/87, 059 21 Svit


oprava chyby v písaní Jilemnického 2.pdf (34.03 kB)

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť