Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 889/2022/02-To

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

V e r e j n á   v y h l á š k  a

 

 

 

Stavebníci Mgr. Jozef Čuban a Kristína Čubanová, obaja bytom  9.mája 247/12, 059 21 Svit, Maria Antoniová a Marcel Antoni, obaja bytom  Jesenského 202/18, 059 21 Svit, Ing. Miloš Ondra a Iveta Ondrová, obaja bytom Jesenského 15, 059 21 Svit, Mariána Hudák a Janka Hudáková, obaja bytom Štúrová 239/27, 059 21 Svit, Mgr. Danila Gancarčíková a Jozef Gancarčík, obaja bytom  Jesenského 17, 059 21 Svit, v zastúpení splnomocnencom  Hasmar s.r.o., so sídlom Okružná 775/58, 058 01 Poprad, IČO 52992420, podali dňa 04.05.2022 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 01 Pešia komunikácia -chodníky“ na pozemku parc. č. KN- C 181/43, v k. ú. Svit, vo Svite. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Svit pod.č. 1915/01322/2021/Má, Hy dňa  25.01.2022, právoplatné dňa 02.03.2022.

 

Mesto  Svit, ako  príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 2 ods. 1  písm. a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode  niektorých  pôsobností  z orgánov štátnej  správy  na  obce a vyššie  územné  celky  a  podľa  §  120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenia § 3a a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka  podľa § 61 stavebného  zákona v stavebnom konaní a  po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodlo takto:

 

stavebné úpravy „SO 01 Pešia komunikácia -chodníky“ na pozemkoch parc. č. KN-C 181/43 v k. ú. Svit sa podľa § 66 stavebného zákona a § 16 cestného zákona

 

p o v o ľ u j e. Hackmar - Sp chodnik.pdf (87.7 kB)

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť