Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1100/2022/02-To

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

V e r e j n á   v y h l á š k  a

                                                                                                     

Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, ktorá splnomocnila spoločnosť SUDOP Košice, a. s., Žriedlova 1, 040 01  Košice podal  žiadosť o vydanie  stavebného  povolenia stavebného objektu „SO 402-38-05.1 Žst. Svit, obratisko Sládkovičova“ na pozemkoch parc. č. KN-C 114/11, 114/1, 235/1, 477/25 a 235/2 v k. ú. Svit, v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa, časť PODJAZD SVIT". Dňom podania žiadosti bolo žačaté  stavebné konanie.SUDOP_ SP.pdf (59.81 kB)

Vyvesené: 12. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť