Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 2134/14368/2021- Má,To

Verejná vyhláška-rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Akcie mesta stefanikova zastavenia.pdf (34.72 kB)

Č. j.:  2134/14368/2021/Má,To                                                         Vo Svite dňa 17.1.2022

 

 

R O Z H O D N U T I E

o zastavení  stavebného konania

 

V e r e j n á    v y h l á š k a 

 

 

Mesto Svit, ako príslušný  správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom   zriadení   v znení  zmien a doplnení (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 60 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona  č. 71/1976 Zb. o správnom konaní správny poriadok), vo veci  žiadosti o vydanie stavebného povolenia na  stavbu: „Oprava miestnej komunikácie Ul. Štefánikovej a priľahlých plôch vo  Svite, SO 01 – Miestna komunikácia“, na pozemkoch parc. č. KN – C 245, 237/2, 9/1, 9/9, 9/11, 241/2, 205/5, 205/47, 205/12, 205/3 a 205/8 v k. ú. Svit, rozhodol takto:

 

Špeciálny stavebný úrad, podľa  ustanovenia § 30 ods. 1  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 

 

z a s t a v u j e

 

stavebné konanie  stavby: „Oprava miestnej komunikácie Ul. Štefánikovej a priľahlých plôch vo  Svite, SO 01 – Miestna komunikácia“, na pozemkoch parc. č. KN – C 245, 237/2, 9/1, 9/9, 9/11, 241/2, 205/5, 205/47, 205/12, 205/3 a 205/8 v k. ú. Svit

Vyvesené: 19. 1. 2022

Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť