Obsah

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK

Číslo: 845/2022/03-To                                                                                 Vo Svite, 20.06.2022

Vybavuje: Mgr. Tomášová, tel.: 052/7875115, mail: karolina.tomasova@svit.sk

 

 

                             O Z N Á M E N I E

 

o začatí stavebného konania

a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

                                               

                                           V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

 

 

Stavebníci  Jozef  Kiska a Helena  Kisková, obaja bytom Mierová  693/174, 059 21 Svit podali dňa 20.04.2022 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavba  hospodárskej  budovy“  na pozemkoch  parc. č. 463/577 a 463/578 v k. ú. Svit v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

Na stavbu  „SO 01 Nebytové hospodárske objekty“ v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.: 2017/5/12069/003-La dňa 20.04.2017, právoplatnosť nadobudlo 22.05.2017.

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Konanie bolo  dňa  21.04.2022 prerušené rozhodnutím  stavebného úradu, ktoré  bolo  spojené  s výzvou na  zaplatenie správneho poplatku. Konanie bolo opätovne  prerušené  dňa 02.05.2022  spojene  s výzvou na doplnenie žiadosti. Žiadosť  stavebník  doplnil dňa 08.06.2022.

 

Mesto  Svit, ako  príslušný stavebný  úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného  zákona  oznamuje  podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a  žiadosť poskytuje  dostatočný  podklad  pre  posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.Kiska oznamenie SK verejna vyhlaska.pdf (33.76 kB)

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť