Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1153/2022/01-To

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK

O Z N Á M E N I E

 

o začatí stavebného konania

a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

                                               

                                           V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

Stavebníci  Eva  Čekanová a Imrich Čekan, obaja bytom Pražská 470/4, 040 01 Košice, korešpondenčná adresa Štúrová 283/73B, 059 21 Svit, podali dňa 01.08.2022 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Hospodársky objekt“  na pozemkoch  parc. č. 463/672 v k. ú. Svit v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

Na stavbu  „SO 01 Nebytové hospodárske objekty“ v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.: 2017/5/12069/003-La dňa 20.04.2017, právoplatnosť nadobudlo 22.05.2017. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

cekanova oznamenie SK verejna vyhlaska.pdf (32.36 kB)

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 22. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť