Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 669/2022/02-To

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí DSP+KK

O Z N Á M E N I E

 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

 

                                                V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Stavebníci Milan  Mazurek a Marta Mazureková, obaja bytom Jarná 3040/8, 058 01 Poprad podali dňa 21.03.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 463/697 k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite. Konanie o dodatočnom povolení stavby, ktoré  je spojené  s kolaudačným  konaním nebytovej  stavby bolo prerušení  dňa 28.04.2022. Stavebník  potrebné  doklady  doložil dňa 16.05.2022.

 

Na stavbu  „SO 01 Nebytové hospodárske objekty“ v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.: 2017/5/12069/003-La dňa 20.04.2017, právoplatnosť nadobudlo 22.05.2017. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je dokončená  stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

 

Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 88a ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním všetkým známym účastníkom  konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

 

07. júla 2022 o 09:30 h

 

so stretnutím účastníkov konania pred hospodárskym objektom na pozemku parc. č. 463/697  v k. ú. Svit  - v záhradkárskej lokalite Breziny vo Svite.        Mazurek dobre ozn DSP KK.pdf (33.08 kB)

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť