Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1064/2022/01-To

Verejná vyhláška - oznámenie o DSP+KK

OZ N Á M E N I E

 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

 

                                                V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

 

Stavebník Michal Bednarčík bytom P. Jilemnického 305/28, 059 21 Svit v zastúpení splnomocnenou Janju  spol. s.r.o,, ktorá podala dňa 17.06.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 463/793 a 463/794 k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je dokončená  stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

 

Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 88a ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním všetkým známym účastníkom  konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

 

15. júla 2022 o 09:30 h

 

so stretnutím účastníkov konania pred hospodárskym objektom na pozemku parc. č. 463/793 a 463/794  v k. ú. Svit  - v záhradkárskej lokalite Breziny vo Svite.        

 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zbi. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite, Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit (č. tel. 052/7875115) a pri ústnom pojednávaní.Bednarčík Janju ozn DSP KK.pdf (32.44 kB)

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť