Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1154/2022/01-To

Verejná vyhláška - ozn o DSP a KK

O Z N Á M E N I E

 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

 

                                                V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Stavebníčka Miriam Juhászová, bytom Záhradná 890/10, 059 21 Svit podala dňa 01.08.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 463/613  k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je dokončená  stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

Juhászová ozn DSP KK.pdf (31.72 kB)

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 22. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť