Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 889/2022/03-To

Verejná vyhláška - oprava chyby v písaní

Oprava chyby v písomnom vyhotovení  stavebného povolenia

 

                                               V e r e j n á   v y h l á š k a

 

 

Mesto  Svit ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  o p r a v u j e  podľa  ustanovenia  § 47 ods. 6  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) chybu v písomnom vyhotovení stavebného povolenia vydaného Mesto Svit pod č. 889/2022/02-To zo dňa 21.06.2022„SO 01 Pešia komunikácia -chodníky“ pre stavebníkov : Mgr. Jozef Čuban a Kristína Čubanová, obaja bytom  9.mája 247/12, 059 21 Svit, Maria Antoniová a Marcel Antoni, obaja bytom  Jesenského 202/18, 059 21 Svit, Ing. Miloš Ondra a Iveta Ondrová, obaja bytom Jesenského 15, 059 21 Svit, Mariána Hudák a Janka Hudáková, obaja bytom Štúrová 239/27, 059 21 Svit, Mgr. Danila Gancarčíková a Jozef Gancarčík, obaja bytom  Jesenského 17, 059 21 Svit, v zastúpení splnomocnencom  Hasmar s.r.o., so sídlom Okružná 775/58, 058 01 Poprad, IČO 52992420

oprava chyby v písaní Hasmar.pdf (41.12 kB)

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť