Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 707/2022/02-To

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

K O L A U D A Č N É  R O Z H O D NU T I E

 

V e r e j n á    v y h l á š k a 

 

 

Navrhovateľ: Spoločenstvo  vlastníkov bytov, P. Jilemnického 301/5-8,059 21 Svit, podal dňa 23.03.2022  na Mesto Svit návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Stavebné úpravy bytového domu súp.č.301“ na pozemku parc. č.406/349 (reg. „C“) v k. ú. Svit. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Svit pod č. j. 2018/1188/09880/002-La dňa 04.07.2018, právoplatnosť nadobudlo 10.08.2018.

 

Mesto Svit,  ako  vecne a  územne príslušný stavebný úrad  podľa  § 117  ods. 1  zákona č.  50/1976  Zb.  o územnom plánovaní   a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)   v   znení   neskorších predpisov,  posúdilo návrh v zmysle § 81 stavebného zákona v kolaudačnom konaní a na  základe jeho  výsledkov podľa § 82 ods.1 stavebného 

 

 

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

 

stavby „Stavebného úpravy bytového  domu  súp. č. 301“ vo  Svite  na pozemku parc.č KN C 406/349 ( reg. „C“) v k.ú. Svit.

BD Jilemnického 301.pdf (38.17 kB)

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 14. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť