Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1154/2022/02-To

Verejná vyhláška - DSP+KR

K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E

 

V e r e j n á   v y h l á š k  a

 

 

Stavebníčka Miriam Juhászová, bytom Záhradná 890/10, 059 21 Svit podala dňa 01.08.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 463/613  k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je dokončená  stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

 

Mesto Svit,  ako  príslušný stavebný úrad  podľa  § 117  ods. 1 zákona č.  50/1976  Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon)   v   znení   neskorších    predpisov   prerokoval a posúdil návrh  v zmysle § 81 až § 81b  stavebného  zákona  v kolaudačnom konaní a na základe jeho výsledkov podľa § 82  ods. 1 stavebného zákonaJuhaszová DSP KR.pdf (38.35 kB)

Vyvesené: 3. 10. 2022

Dátum zvesenia: 19. 10. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť