Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1064/2022/02-To

Verejná vyhláška- DSP a KR

K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E

 

V e r e j n á   v y h l á š k  a

 

 

Stavebník Michal  Bednarčík, bytom Štefaníkova 313/5, 059 21 Svit, podal dňa 17.06.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 463/793 a 463/794 v  k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.Bednarčík Janju ozn DSP KK.pdf (32.44 kB)

Vyvesené: 8. 8. 2022

Dátum zvesenia: 24. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť