Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 857/2022/02-To

Verejná vyhláška- DSP a KR

R O Z H O D N U T I E

 

V e r e j n á   v y h l á š k  a

 

 

 

Stavebníci Róbert Cogáň a Soňa Cogáňová, obaja bytom Štefaníkova 16, 059 21 Svit podali dňa 25.04.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č. 626/174 (odčlenením z pozemku par.č. 463/704) k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

 

Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona po preskúmaní predmetnej stavby v konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona vydáva podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona

 

 

d o d a t o č n é    p o v o l e n i e  

 

dokončenej nebytovej stavby „Hospodársky objekt“ na pozemku parc. č. 626/174  (odčlenením z pozemku par.č. 463/704)  v k. ú. Svit vo  Svite v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny, stavebníkom Róbertovi Cogáňovi a Soňi Cogáňovej, obaja bytom Štefaníkova 16, 059 21 Svit .Cogán DP a KR.pdf (43.22 kB)

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Karolína Tomášová

Späť