Obsah

Späť

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/1/2022

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/1/2022

 

Vybavovateľ petície : Mesto Svit

Názov petície : Petícia proti plánovanému spusteniu prevádzky pohostinského/reštauračného zariadenia vo Svite, ul. Štefánikova s.č.3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234 na parc. č. KN-C 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17, 406/18, 406/19, 406/20 a 406/21.

Text :

My občania mesta Svit podávame petíciu proti plánovanému spusteniu prevádzky vo Svite na Štefánikovej ulici (lokalita garáží), typu pohostinského /reštauračného zariadenia.

Dátum doručenia : 23.11.2021

Dátum vybavenia : 11.04.2022

Počet osôb podporujúcich petíciu po prešetrení : 44

Zdôvodnenie vybavenia :

Podaná petícia obsahovala 3 priložené podpisové hárky v počte 44 podpísaných občanov.

Po prešetrovaní a kontrole podpisových hárkov bolo zistené, že v petičnom hárku strana 1, nie je uvedená úplná adresa pobytu v riadku 5, nie sú čitateľne uvedené údaje v riadku č.11. V petičnom hárku strana 2, nie je uvedená úplná adresa pobytu v riadku č. 19 a č. 20. Podpisy vyššie uvedených osôb podporujúcich petíciu nebolo možné z uvedených dôvodov uznať a predkladateľ petície bol vyzvaný dňa 01.12.2021 k odstráneniu nedostatkov petície. Tieto nedostatky boli doplnené dňa 08.12.2021 písomne zástupcom petície. Dňa 28.01.2022 a následne 08.03.2022 bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade písomne požiadaný o preskúmanie petície občanov, ktorý postúpil riešenie na príslušný stavebný úrad, nakoľko podľa uvedených informácii došlo k porušeniu stavebného zákona. Dňa 23.03.2022 bol k preskúmaniu petície oslovený Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, ktorý doplnil nasledujúce skutočnosti, ku ktorým došlo počas preskúmavania petície:

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením zo strany žiadateľky bola stiahnutá dňa 24.03.2022. Spoločný obecný úrad vo Svite následne vydal rozhodnutie o zastavení zmeny stavby pred jej dokončením na pohostinské zariadenie a to dňa 28.03.2022. Žiadateľka požiadala o návrh na kolaudačné rozhodnutie na skladové priestory. Spoločný obecný úrad vo Svite zvolal kolaudačné konanie k tomuto návrhu na koniec mesiaca apríl. Týmto bolo preskúmavanie petície proti plánovanému spusteniu prevádzky pohostinského/reštauračného zariadenia ukončené.

Spôsob vybavenia : Prešetrená – ukončená

Zdôvodnenie vybavenia : Povinnosť vybavenia petície v zmysle zákona č.29/2015 Z.z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie : Výsledok vybavenej petície v súlade § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve bude zverejnený na úradnej tabuli Mesta Svit dňa 19.04.2022.

Vyvesené: 19. 4. 2022

Zodpovedá: Ing. Radoslav Grus

Späť