Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 011866

Oznámenie o začatí ÚK (o zmene ÚR podľa § 41 SZ) verejnou vyhláškou a upústenie od ústneho pojednávaniazhodnutie - verejná vyhláška "Predajné a servisné centrum Volvo"

Vyvesené: 24. 11. 2021

Dátum zvesenia: 9. 12. 2024

Zodpovedá:

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť