Obsah

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 15. 11. 2022 začiatok od 16:00, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 120 minút

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 15. novembra 2022 /utorok/ o 1600 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Svit (predseda mestskej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
6. Príhovor primátorky mesta Svit
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
8. Voľba návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
10. Poverenie zastupovaním primátora mesta
11. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Svit a voľba jej členov
12. Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov
13. Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou sobášiacich na vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva
14. Určenie platu primátorke mesta Svit
15. Určenie termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v mesiaci december 2022
16. Príprava materiálov pre poslancov MsZ
17. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit – verejných funkcionárov mesta Svit
18. Poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s vykonávaním mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit po voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022 a po zložení sľubu poslanca dňa 15.11.2022
19. Diskusia
20. Záver  

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

 


Vytvorené: 11. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2022 13:32