Obsah

9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 26. 9. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 150 minút

P O Z V Á N K A

na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 26. septembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5. Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2019

6. Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

7. Žiadosť o zmenu názvu vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit mimo úradnú miestnosť – z Penziónu Vila Šafrán Batizovce na Moment – bistro & ubytovanie Batizovce

8. Štatút kroniky mesta Svit

9.Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

10.Prenájom časti pozemku parc. č. 379/23 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

11. Prenájom časti pozemku parc. č. 28/3 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

12. Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (pre Finchem, a.s.)

13. Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)

14.Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019

15. Dni mesta Svit 2019 - rozpočtové opatrenie

16. Financovanie odvádzania odpadových vôd - rozpočtové opatrenie

17. Materská škola Svit - rozpočtové opatrenie

18. Pripojovacie poplatky za elektromery 84b.j. súp. č. 263 - rozpočtové opatrenie

19. Kapitálové výdavky (územný plán) - rozpočtové opatrenie

20.Financovanie komunitného centra BONUM, ul. F. Kráľa 14, Svit - rozpočtové opatrenie

21. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit

22. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit

23. Interpelácie poslancov

24. Diskusia

25. Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 23. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2019 07:59