Obsah

9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb Mesta Svit 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 26. 10. 2023 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 150 minút

Pozvánka

na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 26. októbra /štvrtok/ o 15:30 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Plnenie uznesení MsZ, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit na I. polrok 2024
 4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5. Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2023 – 30.06.2023
 6. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2023
 7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023 – kapitálové výdavky
 8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023 – bežný rozpočet
 9. Poskytnutie finančných prostriedkov ZŠ Komenského 2, Svit na preklenutie časového nesúladu – Fotovoltaické zariadenie FVE
 10. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
 11. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/176, k.ú. Svit
 12. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 9/11, k.ú. Svit
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta


Vytvorené: 24. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2023 21:28