Obsah

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra o 15:30 hod

Dátum konania: 28. 9. 2023 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. septembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
 4. Zmena Územného plánu mesta Svit – lokality Mesto 2022
 5. Správa o plnení uznesení MsZ
 6. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2023 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
 9. Dodatok č. 4/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
 10. Dodatok č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit
 11. Odpredaj pozemkov na Železničnej ulici vo Svite
 12. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 451/414, k.ú. Svit
 13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 240
  na Štúrovej ulici vo Svite
 14. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 181/5, k.ú. Svit
 15. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 9/11, k.ú. Svit
 16. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
 17. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 294/216, k.ú. Svit
 18. Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
 19. Prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit 2018-2022
 20. Zmena Zakladateľskej listiny Bytového podniku Svit, s.r.o.
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.,
primátorka mesta


Vytvorené: 25. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2023 11:06