Obsah

7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 20. 6. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 180 minút

Mestský   úrad   Svit

 

Svit  14.06.2019  

 

P O Z V Á N K A

na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 20. júna /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.  Otvorenie  

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2019

4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5.  Dodatok č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby

6.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

7.  Spoluúčasti mesta Svit na projektoch - rozpočtové opatrenie

8.  Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 795, 1-2241/1, k.ú. Svit

9.  Predaj pozemku spoločnosti STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit

10.  Zriadenie  vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava

11.  Zámena nehnuteľného majetku – pozemkov o výmere 132 m2 v k.ú. Svit

12.  Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 229/430

13.  Odpredaj pozemku spoločnosti sr real, s.r.o., Nová 817/13, 059 21 Svit

14.  Odpredaj pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 124 na Mierovej ulici vo Svite

15.  Prenájom časti pozemku  parc. č. 462/217 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

16.  Zmena člena komisie pre ZPOZ

17.  Odkúpenie polyfunkčného bytového domu s 84 b.j. súp. č. 263 postaveného na pozemku KN-C parc. č. 12/36, k.ú. Svit, zriadenie záložného práva

18.  Odkúpenie pozemku parc. č. 12/2, k.ú. Svit od PSK

19.  Interpelácie poslancov

20.  Diskusia

21.  Záver

 

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.                                                                                      

  primátorka mesta Svit


Vytvorené: 14. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2019 10:51