Obsah

7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Erb mesta Svit Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 22. 6. 2023 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 210 minút

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 22. júna /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Správa o plnení uznesení MsZ
 4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5. Udelenie Ceny Mesta Svit
 6. Vzdanie sa členstva v rade Spojenej školy Mierová 134, Svit
 7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 240 na Štúrovej ulici vo Svite
 8. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
 9. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
 10. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
 11. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 9/11, k.ú. Svit
 12. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 181/5, k.ú. Svit
 13. Premostenie rieky Poprad - prevod mostnej konštrukcie do majetku Mesta Svit a zriadenie vecného bremena na umiestnenie opory nosnej konštrukcie mosta
 14. Obchodná verejná súťaž č. 5/2023 na predaj nehnuteľného majetku Mesta Svit
 15. Prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit 2018-2022
 16. Návrh Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2022
 17. Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-4/2023
 18. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
 19. Zmena Zakladateľskej listiny Bytového podniku Svit, s.r.o.
 20. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a športových funkcionárov mesta Svit
 21. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
 22. Interpelácie poslancov
 23. Diskusia
 24. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta


Vytvorené: 19. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2023 15:22