Obsah

6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Bezbariérový vstup na akciu

6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 30. 5. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 180 minút

Mestský   úrad   Svit

 

Svit  24.05.2019  

 

P O Z V Á N K A

na 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 30. mája /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   1.  Otvorenie  

   2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

   3.  Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách

   4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

   5.  Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou KINOX.SK s.r.o.

   6.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 122/2018 zo dňa 25.10.2018

   7.  Záverečný účet Mesta Svit za rok 2018

   8.  Spoluúčasť - projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov pozdĺž cesty I/18“ - rozpočtové opatrenie

   9.  Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie

 10.  Spoluúčasť - projekt „Materiálno-technické vybavenie ZOS profesionálnou práčkou“ - rozpočtové

        opatrenie

11.  Spoluúčasť - projekt „Prevencia kriminality - priechody pre chodcov“ - rozpočtové opatrenie

12.  Dotácia pre Futbalový klub - spolufinancovanie projektu výstavby zavlažovacieho systému FŠ

13.  Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-03/2019

14.  Udelenie Ceny Mesta Svit

15.  Prebytočný majetok Mesta Svit

16.  Prestavba budovy internátu súp. č. 263  na bytový dom s 84 b.j. – stanovenie nájomného

17.  Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti STM Invest, s.r.o., Jilemnického

        303, 059 21 Svit

18.  Interpelácie poslancov

19.  Diskusia

        - Dofinancovanie projektu - prestavba Domu smútku vo Svite

20.  Záver

 

 


Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.                                                                                      

primátorka mesta Svit


Vytvorené: 24. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2019 08:26