Obsah

5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Bezbariérový vstup na akciu

5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 25. 4. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 240 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 240 minút

Mestský   úrad   Svit

 

Svit  18.04.2019  

 

P O Z V Á N K A

na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 25. apríla /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.  Otvorenie  

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách

4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5.  Návrh Dodatku č. 4/2019 Štatútu mesta Svit

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách používania mestských symbolov

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mesta Svit

8.  Program odpadového hospodárstva mesta Svit na roky 2016-2020

9.  Komisia školstva, kultúry, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančné príspevky pre športové a kultúrno - spoločenské organizácie

10.  BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2018

11.  Zmena územného plánu Lokalita BZ - rozpočtové opatrenie

12.  Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň, a. s.

13.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 113/2018 zo dňa 25.10.2018

14.  Odpredaj podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom súp. č. 669

15.  Príspevok pre TS Mesta Svit na nákup pohrebného vozidla - rozpočtové opatrenie

16.  Interpelácie poslancov

17.  Diskusia

 18.  Záver

 

    Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.                                                                                      

       primátorka mesta Svit


Vytvorené: 18. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2019 07:27