Obsah

40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 29. 9. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 150 minút

P O Z V Á N K A

na 40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 29. septembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:        

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.   Plnenie uznesení MsZ
4.   Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.   Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2022 – 30.06.2022
6.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 582/3 vo Svite
7.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 563/22 vo Svite
8.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 583/2 vo Svite
9.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 581/4 vo Svite
10.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 559/26 vo Svite
11.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  prístavbou garáže na pozemku parc. č. KN-C 229/11, k.ú. Svit v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
12.   Odpredaj pozemku časti parc. č. KN-C 23/16,  k.ú. Svit
13.   Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 23/30,  k.ú. Svit
14.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, zastavaných bytovým domom súpisné číslo 306 na ulici P. Jilemnického vo Svite
15.   Zmena rozsahu zriadených vecných bremien na pozemku parc. č. KN-C 294/179, katastrálne územie Svit – Štúrova ulica
16.   Odpredaj pozemku pri rodinnom dome na Železničnej ulici č. 430/17 vo Svite
17.   Prenájom časti pozemku pri bytovom dome súp. č. 224
18.   Prenájom pozemku parc. č. KN-C 204/24, katastrálne územie Svit
19.   Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 204/1, katastrálne územie Svit
20.   Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 12/38, k.ú. Svit
21.   Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 221 na ulici Komenského vo Svite
22.   Zrušenie predkupného práva
23.   Zriadenie vecného bremena na právo umiestnenia prístupovej komunikácie a práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. KN-C 229/16, k.ú. Svit  v prospech vlastníka stavby garáže súp. č. 4199, k.ú. Svit
24.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Svit – Ulica Okružná – chodník“
25.   Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
26.   Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Svit
27.   Interpelácie poslancov
28.   Diskusia
29.   Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta


Vytvorené: 23. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2022 08:48