Obsah

39. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

39. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 11. 8. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 120 minút

P O Z V Á N K A

na 39. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 11. augusta /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                             

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Návrh Dodatku č. 2/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
4.  Návrh Dodatku č. 4/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
5.  Voľba prísediacich Okresného súdu Poprad
6.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu dlhodobého investičného bankového úveru a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
7.  Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru
8.  Projekt výstavby „Zariadenia pre seniorov“
9.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
10.  Interpelácie poslancov
11.  Diskusia
12.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta


Vytvorené: 8. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2022 07:51