Obsah

38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 23. 6. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 210 minút

 

P O Z V Á N K A

na 38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 23. júna /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svite na volebné obdobie 2022 - 2026 a utvorenie volebných obvodov
6.  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Svit na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026
7.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 568/17 vo Svite
8.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 570/15 vo Svite
9.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 573/12 vo Svite
10.  Odpredaj pozemku pod prístupovým chodníkom k rodinným domom súp. č. 162/31 a 162/30 na Sládkovičovej ulici vo Svite
11.  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
12.  Ukončenie nájomného vzťahu dohodou
13.  Udelenie Ceny Mesta Svit
14.  Návrh na schválenie projektu: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu prostredníctvom zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Svit“
15.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
16.  Interpelácie poslancov
17.  Diskusia
18.  Záver


Vytvorené: 17. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2022 11:24