Obsah

35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 31. 3. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

 

P O Z V Á N K A

na 35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 31. marca /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
6.  Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
7.  Návrh Dodatku č. 3/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
8.  Dodatok č. 1/2022 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
9.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
10.  Prevzatie objektov vyvolaných investícií vrátane dotknutých pozemkov stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“
11.  Predaj pozemku pri rodinnom dome súp. č. 170 na Hviezdoslavovej ulici vo Svite
12.  Bezodplatné prevzatie stavieb realizovaných pri výstavbe bytového domu súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo Svite do majetku Mesta Svit
13.  Zámer zámeny pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo Svite
14.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 181/44, katastrálne územie Svit
15.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou
16.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 495/5, katastrálne územie Svit
17.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/252 a parc. č. KN-C 117/290, katastrálne územie Svit
18.  Prenájom časti nebytového priestoru v bytovom dome  súp. č. 134
19.  Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
20.  Projekt „Podpora poskytovania sociálnych služieb v meste Svit“ – zakúpenie vozidla
21.  Účelový príspevok pre Technické služby mesta Svit – verejná zeleň
22.  Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ – doplnenie uznesenia
23.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
24.  Návrh na zmenu uznesenia č. 27/2022 zo dňa 24.02.2022
25.  Interpelácie poslancov
26.  Diskusia
27.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta


Vytvorené: 25. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2022 13:42