Obsah

34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 24. 2. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. februára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Zrušenie uznesení MsZ mesta Svit
6.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
7.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici č. 18/36 vo Svite
8.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici č. 18/37 vo Svite
9.  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svit
10.  Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie NN prípojky k rodinnému domu na Mierovej ulici súp. č. 884 vo Svite
11.  Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 117/258 a parc. č  KN-C 117/18, katastrálne územie Svit
12.  Prenájom stĺpov verejného osvetlenia
13.  Zverenie majetku do správy Technickým službám mesta Svit
14.  Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
15.  Dodatok č. 3/2022 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Svit
16.  Doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022
17.  Návrh na schválenie tarify MHD Svit
18.  Projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“ – podpis zmluvy o NFP
19.  Interpelácie poslancov
20.  Diskusia
21.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 18. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 2. 2022 12:29