Obsah

33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 27. 1. 2022 začiatok od 15:30, dĺžka 270 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 270 minút

P O Z V Á N K A

na 33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 27. januára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit za rok 2021
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
6.  Projekt s názvom „Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“
7.  Doplnenie kamerového systému - monitorovanie mosta do Lopušnej doliny
8.  Rekonštrukčné práce - Dom Kultúry vo Svite
9.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
10.  Predaj pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 202 na Jesenského ulici vo Svite
11.  Predaj pozemkov do výlučného vlastníctva na Ulici J. Jesenského vo Svite
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 251 na ulici 9. mája vo Svite
13.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite (Zubcheck, s.r.o., Drevárska 454/3, 058 01 Poprad)
14.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite (Občianske združenie ROZPUK, Murgašova 90/5, 058 01 Poprad)
15.  Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s.
16.  Interpelácie poslancov
17.  Diskusia
18.  Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 21. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2022 17:28