Obsah

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 16. 12. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 150 minút

 

32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 16. decembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2022
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit
7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit
8.  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Svit k návrhu Rozpočtu Mesta Svit na roky 2022-2024
9.  Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2022-2024
10.  Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2022
11.  Rozpočtové opatrenie – financovanie obstarania zmien Územného plánu Mesta Svit z príspevkov žiadateľov
12.  Účelový bežný príspevok pre Technické služby mesta Svit na opravu chodníkov
13.  Kapitálové výdavky do konca roka 2021 – rozpočtové opatrenie
14.  Uzatvorenie Dohody o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, zastavaných bytovým domom súp. č. 306 na ulici P. Jilemnického vo Svite
15.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 267 vo Svite
16.  Prenájom časti pozemku KN-C 406/2 v k.ú. Svit, vrátane nebytových priestorov
17.  Zverenie majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
18.  Vystúpenie Mesta Svit zo Združenia Región „Tatry“
19.  Komisia školstva, kultúry, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančné príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
20.  Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2022
21.  Interpelácie poslancov
22.  Diskusia
23.  Záver

Ing. Ján Drobný, v. r. 
viceprimátor mesta                                                                                       


Vytvorené: 10. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2021 13:33