Obsah

31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit


31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 18. 11. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 150 minút

P O Z V Á N K A

na 31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 18. novembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:
                                                                                                                                                                       

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí k stavbe garáže súp. č. 3847
6.  Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí pre stavbu polyfunkčného domu súp. č. 1021 na ulici P. Jilemnického vo Svite
7.  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska
8.  Prenájom nebytového priestoru v budove Plavárne súpisné číslo 307
9.  Prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry vo Svite
10.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 275 vo Svite
11.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry pod Skalkou
12.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 267 vo Svite
13.  Doplnenie člena Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej
14.  Ukončenie nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
15.  Zmena uznesenia č. 150/2021 zo dňa 30.09.2021
16.  Spojená škola Mierová 134, Svit, Centrum voľného času – úprava rozpočtu
17.  Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-9/2021
18.  Zakúpenie úžitkového vozidla do 3,5t pre potreby mesta Svit, odd. IČÚPaŽP
19.  Interpelácie poslancov
20.  Diskusia
21.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 12. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2021 13:48