Obsah

30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 28. 10. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

P O Z V Á N K A

na 30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. októbra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                         
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Konsolidovaná výročná správa mesta Svit za rok 2020, Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2021
6.  Analýza kapitálových výdavkov 2021 – rozpočtové opatrenie
7.  Materská škola, Mierová 141, Svit - navýšenie rozpočtu
8.  Zmena projektu „Cyklochodník pri Bagrovisku“
9.  Projekt „Modernizácia techniky v Dome kultúry vo Svite“
10.  Projekt  „Stavebné úpravy autobusových zastávok vo Svite“
11.  Technické služby mesta Svit - preklasifikovanie výdavkov
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  prístavbou garáže na pozemku parc. č. KN-C 229/11, k.ú. Svit – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
13.  Zmena uznesenia MsZ č. 34/2021 zo dňa 25.02.2021
14.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite
15.  Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 6/2021 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
16.  Interpelácie poslancov
17.  Diskusia
18.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 22. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2021 10:59