Obsah

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Bezbariérový vstup na akciu

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 28. 2. 2019 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 210 minút

P O Z V Á N K A

na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. februára /štvrtok/ o 1530 hod.

v zasadačke Mestského úradu vo Svite 

 

PROGRAM:                                                                                                                                  

 1.   Otvorenie  
 2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3.   Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018, správa o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku 2019
 4.   Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5.   Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016-2023
 6.   Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit - informácia
 7.   Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit
 8.   Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
 9.   Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2018
 10. Informácia o hospodárení Mesta Svit
 11. Predaj pozemku parc. č. 229/410 v k.ú. Svit
 12. Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
 13. Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
 14. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
 15. Zriadenie vecného bremena v prospech ZO SZZ Breziny
 16. Podmienky prideľovania mestských nájomných bytov - informácia
 17. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Mesta Svit
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

  

    Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.                                                                                      

       primátorka mesta Svit


Vytvorené: 25. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 2. 2019 07:28