Obsah

28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 26. 8. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 120 minút

P O Z V Á N K A

na 28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 26. augusta /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                               
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
Návrh Dodatku č. 2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
4.  Rekonštrukcia Štefánikovej ulice vo Svite – rozpočtové opatrenie
5.  Projekt výstavby „Zariadenia pre seniorov“
6.  Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
7.  Projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu“
8.  Interpelácie poslancov
9.  Diskusia
10.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 23. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 8. 2021 14:22