Obsah

27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 8. 7. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 90 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 90 minút

 

P O Z V Á N K A
na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční
dňa 08. júla /štvrtok/ o 15:30 hod.
v zasadačke Mestského úradu vo Svite

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
4. Udelenie Ceny Mesta Svit
5. Projekt  „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu“ – spolufinancovanie Mestom Svit
6. Budúca zámena nehnuteľného majetku
7. Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Polyfunkčný bytový dom Jilemnického SVIT“
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta


Vytvorené: 2. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2021 21:49