Obsah

25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 27. 5. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

P O Z V Á N K A

na 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 27. mája /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                   1.  Otvorenie  
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančný príspevok pre podporu cyklistického podujatia HORAL MTB MARATÓN
6.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2021 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite
8.  Záverečný účet Mesta Svit za rok 2020
9.  Spojená škola Mierová – odstupné v ŠJ, energie - rozpočtové opatrenie
10.  Projekt  „Cyklochodník pri Bagrovisku“ – spolufinancovanie Mestom Svit
11.  Účelový príspevok pre Technické služby Mesta Svit na nájom nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO)  v meste Svit
12.  Opravy chodníkov, úprava pozemných komunikácií – rozpočtové opatrenie
13.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 202 na ulici Jesenského vo Svite
14.  Odpredaj pozemkov pri bytovom dome súpisné číslo 202 na ulici Jesenského vo Svite
15.  Prenájom pozemku
16.  Prenájom časti pozemku parc. č. 181/3 v k.ú. Svit
17.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
18.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 188/2 katastrálne územie Svit
19.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite
20.  Prenájom nebytového priestoru v budove súp. č.  866 a prenájom časti pozemku KN-C 140/1, na ulici Kpt. Nálepku vo Svite
21.  Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
22.  Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
23.  Menovanie riaditeľa Technických služieb Mesta Svit
24.  Projekt „Revitalizácia vnútroblokov“ – rozpočtové opatrenie na spoluúčasť
25.  Interpelácie poslancov
26.  Diskusia
27.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 21. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2021 09:19