Obsah

24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 29. 4. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 210 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 210 minút

P O Z V Á N K A

na 24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 29. apríla /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                 1.  Otvorenie  
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit - informácia
6.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
7.  Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku -  dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2021
8.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
9.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, prístupu k rodinným domom
10.  Oprava chyby v písaní – uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Svit č.  87/2020 zo dňa 24.06.2020
11.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  stavbou garáže – zmena uznesenia č. 18/2021 zo dňa 28.01.2021
13.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
14.  Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
15.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
16.  Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
17.  Návrh zmien Územného plánu mesta Svit
18.  Návrh zmeny č. 2 Smernice č. 2/2012 o priebehu územnoplánovacích činností pri udržiavaní aktuálneho stavu územnoplánovacích dokumentácií v zmysle zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
19.  BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.  – Výročná správa za rok 2020
20.  Projekt „Revitalizácia vnútroblokov“
21.  Interpelácie poslancov
22.  Diskusia
23.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 23. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021 08:54