Obsah

22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 25. 2. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 180 minút

P O Z V Á N K A

na 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 25. februára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Dodatku č. 3/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní  čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit
6.  Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
7.  Participatívny rozpočet Mesta Svit
8.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit – návrh na zrušenie uznesenia
9.  Rozpočtové opatrenie – Školy prenos z roku 2020
10.  Predaj pozemku pri rodinnom dome
11.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
12.  Zriadenie vecného bremena na uloženie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie
13.  Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 285 na Štúrovej ulici vo Svite
14.  Zmena Smernice č. 2/2012 o priebehu územnoplánovacích činností pri udržiavaní aktuálneho stavu územnoplánovacích dokumentácií v zmysle zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
15.  Návrh zmien Územného plánu mesta Svit
16.  Interpelácie poslancov
17.  Diskusia
18.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 19. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2021 14:09