Obsah

21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 28. 1. 2021 začiatok od 15:30, dĺžka 180 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 180 minút

P O Z V Á N K A

na 21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. januára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                 1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2020
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
6.  Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
7.  Súkromná základná umelecká škola Fantázia - dotácia na rok 2021
8.  Súkromná materská škola Kidsfun - dotácia na rok 2021
9.  MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej vo Svite - dotácia na rok 2021
10.  Technické služby Mesta Svit – presuny v rámci programového rozpočtu na rok 2021
11.  Zmena uznesenia MsZ mesta Svit č. 180/2020 zo dňa 15.12.2020
12.  Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit
13.  Rozpočtové opatrenie – spoluúčasť k ukončeným projektom odborných učební škôl
14.  Zriadenie vecného bremena
15.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/65, katastrálne územie Svit
16.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21 katastrálne územie Svit
17.  Prenájom nebytového priestoru v budove plavárne vo Svite
18.  Prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit
19.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  stavbou
20.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  stavbou
21.  Interpelácie poslancov
22.  Diskusia
23.  Záver

V prípade zmeny pandemickej situácie s nariadeným obmedzením vychádzania by sa MsZ mesta Svit konalo on-line.          

                                                                                               Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

                 primátorka mesta                                                                                       


Vytvorené: 23. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2021 19:57